ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР. Тутракан

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

 

Уважаеми дами и господа,

на 16 март /понеделник /2015 г. на заседание на Общински съвет - Тутракан, бе разгледан проекта на Интегриран план за градско възстановяване и развитите на град Тутракан. С Решение № 748 / 16.03.2015 г. на Общински съвет - Тутракан, планът беше приет с пълно мнозонство.

Документът  на ИПГВР, можете да изтеглите от тук: IPGVR Tutrakan.pdfIPGVR Tutrakan&tables.pdf

powered byГИС Тобел
ДЗЗД Устойчиво развитие за Тутракан