ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР. Тутракан

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

За проекта

През ноември Обединение „Устойчиво развитие за Тутракан“ стартира изпълнението на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан като център на агломерационен ареал”, който се финансира в рамките на Приоритетна ос 5:„Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.,

Основната цел на проекта е:

Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан като център на агломерационен ареал, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми, чрез интегриране и координирано управление на различни финансови инструменти и секторни политики и концентрация на ресурсите в цялата градска територия.

Специфичнитецели на проекта са:

§   Да се формулира дългосрочна визия за развитието на града до 2020 г. и да се предпишат мерките за нейното постигане, чрез идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства в градски територии и/или подсистеми в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал;

§   Да се постигне синергия междудействащия или в процес на актуализация общински план за развитие, както идруги стратегически планови документи за интегрирано и устойчиво регионално иместно развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми,имащи отношение за развитие на градската територия;

§   Да се осигури подходяща институционална и организационна рамка за координирано управление на политики и използване на различни финансови източници за реализиране на целите и стратегията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан, като център на агломерационен ареал.

Основнитедейности на проекта са:

Дейност 1. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми

Дейност 2. Визия за развитието на града до 2020 г.

Дейност 3. Провежданена обществени обсъждания (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания).

Дейност 4. Формулиранена цели и стратегия на ИПГВР.

Дейност 5. Идентифициранена проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства натериторията на града.

Дейност 6. Идентифициранена заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори идр. които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР.

Дейност 7. Преценказа необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване наоколната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона забиологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове и извършванена екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР, когато е преценено катонеобходимо от компетентния орган.

Дейност 8. Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР,включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната.

Дейност 9. Изготвяне на бюджет на ИПГВР.

Дейност10. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР
powered byГИС Тобел
ДЗЗД Устойчиво развитие за Тутракан