ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СВИЩОВ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Резултати от публично обсъждане

На 13 февруари от 16.00 часа в Зала №1 на Община Свищов (ул.„Цанко Церковски“ № 2) се проведе публично обсъждане по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов“ – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда. На проведената фокус-група се представиха целите и стратегията на трите приоритетни зони за въздействие в рамките на града, в които да бъдат съсредоточени интегрирани мерки за градско развитие, както и идентифицираните проектни идеи и възможности за публично-частни партньорства, които да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие през 2014-2020 г.

Материалите от проведеното събитие можете да изтеглетеот ТУК (Svishtov_13.02.2013.pdf).


 Тъй като за нас е важно да чуем Вашето мнение и идеи за развитието на град Свищов, сме публикували  Форма за идентифициране на потенциални проектни идеи в рамките на одобрените зони за въздействие. Целта на формата е да се структурират и определят приоритетни за изпълнение проекти и възможности за публично-частни партньорства чрез активното участие на всички заинтересовани страни. Формата може да бъде свалена от ТУК (PPIdenification_list Sv.xls).

    Попълването ще Ви отнеме само няколко минути, но ще помогнете да направим Свищов по-добър град за живеене. Попълнената форма с проектните предложения можете да изпращате на следните имейл адреси : new-i@new-i.com  или office@new-i.com

Вашето мнение е изключително важно за нас и ще бъде взето под внимание при планирането на действията.