ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СВИЩОВ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Анкета

ВЪПРОСНИК (АНКЕТА) ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГР. СВИЩОВ.

 

С НАСТОЯЩИЯ ВЪПРОСНИК ЦЕЛИМ ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО НА НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГР. СВИЩОВ

 

В рамките на проекта бяха идентифицирани и одобрени от местната общественост и общинската администрация на гр. Свищов три зони за въздействие:

 

ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР: С1 - Запад”, „Юг 1” и „Юг 3” – обхват на зоната: улиците „Отец Паисий”, „Иларион Макариополски”, „Авксентий Велешки”, „Екзарх Антим I”, „Васил Левски”, „Петър Ангелов” и „Патриарх Евтимий”, и южна, източна и западна граници на града; население: 9 342 жители, площ: 130,51 ха;

 

ЗОНA НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ: П - „Център” и „Юг 2” – обхват на зоната: улиците „Отец Паисий”, „Дунав”, „Проф. Д. Бъров”, „Христаки Павлович”, „Цар Освободител”, „Патриарх Евтимий”, „Петър Ангелов”, „Васил Левски”, „Екзарх Антим I”, „Авксентий Велешки” и „Иларион Макариополски”, население: 6529 жители, площ: 99,49 ха.

 

ЗОНA С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ: ИК 1 – „Бивше военно поделение” и „ПЗ Изток” - обхват на зоната: улиците „33-ти Свищовски полк” и „Младост”, и границите на терена на „Бивше военно поделение” на запад и север и на „ПЗ Изток” на север и изток; площ: 85,54 ха.

Подробна информация за зоните за въздействие на ИПГВР може да бъде намерена на страницата на проекта (http://gis.bggis.com/svishtov/):

 

За попълването моля продължете тук

http://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=3380137&ext_ref=test_response