ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СВИЩОВ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Предстоящо

На 13 февруари от 16.00 часа в Зала №1 на Община Свищов (ул.„Цанко Церковски“ № 2) ще се проведе публично обсъждане по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов“ – подобрено качество на живот, жизнена и работна среда“.

 

Пълния текст може да намерите на този адрес: http://ipgvr.bggis.com/svishtov/en-us/publicSurvey.aspx


 

общественo обсъжданe по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на

гр. Свищов – подобрено качество за живот, жизнена и работна среда”.


Покани и програма:

покана 11-ти септември (Press_Svishtov_11.pdf)

покана 12-ти септември (Press_Svishtov_12.pdf)

програма на обществените обсъждания (Programa_Svishtov.pdf)


Презентация за обществените обсъждания:

презентация (Svishtov.pdf)

Допълнителна информация:


ВИЗИЯ

През месец октомври 2011г, Европейската комисия публикува Доклад  „Градовете на бъдещетопредизвикателства, визии, пътища напред” в подкрепа на приоритетите и целите, формулирани чрез Лайпцигската харта,Декларацията от Толедо и Териториалната програма 2020, в който се подчертава териториално измерение в бъдещата политика на сближаване. Докладът публикува обща визия за европейския град на бъдещето,която обединява общото разбиране за целите, приоритетите и ценностите. Градът е представен като:

  • място на голям социален напредък с висока степен на социално сближаване,социално балансиран жилищен фонд, предлагащо също така социални издравни услуги и образование за всички;
  • платформа за демокрация, културен диалог и многообразие;
  • място на възстановяване на околната среда от екологична гледна точка;

При изготвянето на проекта на визия „Свищов 2020” са отчетени резултатите от социално-икономическия и SWOT анализите, резултатите от проучването на общественото мнение и общественото обсъждане.

Проектът на визия е представен в три кратки послания, които надграждат съществуващите стратегически цели на община Свищов и включват в себе си съгласуваност между политиката за регионално развитие на европейските градове, политиката за устройствено развитие на територията и удобството на хората за реализация на техния потенциал и постигане на по-добро качество на живот. Ключово послание и в трите варианта е възможностите, които предоставя на Свищов конкурентното му предимство и даденостите на града за постигане на устойчив разтеж и просперитет на неговите граждани.

Безспорно конкурентното предимство наград Свищов е географското му положение на р. Дунав, културно-историческото наследство, традициите в преработвателната промишленост и наличието на висше училище с богат академичен живот.

Представените три варианта на визия „Свищов 2020” отразяват наличния потенциал за развитие, изведен от социално-икономическия анализ, вижданията на гражданите на Свищов, планираните инициативи за развитие на общината и стратегическата ориентация за бъдещи интервенции в териториите за следващия програмен период.


Визия„Свищов 2020”


Свищов – Дунавски образователен център, град на младите хора

Стимулиране на научното развитие и обмен между университети от различни държави, създаване на бизнес инкубатори и стимулиране на връзката наука-бизнес развитие. Създаване на условия за привличане на млади хора за образование и научна кариера.

Изграждане на места за спорт иразвлечения, зелени площи и подобряване на жизнената среда.

Изграждане на инфраструктура на р.Дунав за развитие на международния пътнически и търговски обмен и превръщането му в атрактивна зона за жителите и гостите на град Свищов.

 

Свищов-Дунавско културно средище с модерна инфраструктура и условия за развитие на предприемачески инициативи.

Утвърждаване на град Свищов като културно средище с богат календар от събития, използване на историческото наследство за развитие на града като туристическа дестинация.  Насърчаване творческия потенциал на хората и привличане на инвеститори. Изграждане на привлекателна среда за живот, удобна и достъпна  инфраструктура.


Свищов-привлекателно място за бизнес с добър стандарт за живот

Развитие на речния транспорт и речния риболов с прилежаща инфраструктура. Изграждане на интермодални връзки(комбиниран транспорт с логистичен център). Привличане на инвеститори и насърчаване на инвеститорския интерес.

Отваряне на града към река Дунав, изграждане на инфраструктура, свързваща крайбрежната зона с централната градска част и зоните за отдих и туризъм.