ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СВИЩОВ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Материали
Материали от проведеното обществено обсъждане на 13-ти февруари - (Svishtov_13.02.2013.pdf).

 

Покани и програма на обществено обсъждане:

покана 11-ти септември (Press_Svishtov_11.pdf)

покана 12-ти септември (Press_Svishtov_12.pdf)

програма на обществените обсъждания (Programa_Svishtov.pdf)

 

Презентация за обществените обсъждания:

презентация (Svishtov.pdf)