ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СВИЩОВ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

За проекта

Основната цел на проекта е осигуряване на интегрирано и устойчиво планиране на градското развитие на гр. Свищов, като център на агломерационен ареал чрез разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 г. (ИПГВР), подробни устройствени планове (ПУП) за участъците от зоните за въздействие, за които няма разработени такива, технически задания за инвестиционно проектиране.


Специфичните цели на проекта са:

Специфична цел 1: „Формулиране на визия за развитие на град Свищов до 2020 г., с широко участие на заинтересованите страни от местната общност, за трайно подобряване на икономическия, физическия, социален и екологичен статус на отделни градски зони и на града като цяло”.

Разработване на комплексен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация на градската територия за идентифициране на проблемите и потенциала й за развитие;

Определяне и утвърждаване на 3 зони за въздействие, от които поне една със социален характер.

Специфична цел 2: „Осигуряване на необходимата планова основа за устойчиво развитие на град Свищов и постигане на дългосрочната визия за развитието на града”.

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 г. и на необходимите подробни устройствени планове за зоните за въздействие;

Разработване на подробни технически задания за инвестиционно проектиране, с оглед планиране на реализацията на конкретни интервенционни проекти в рамките на избраните зони на въздействие.


Проектът е структуриран в 10 основни дейности, които са взаимообвързани, така че да доведат до успешното постигане на целите на проекта:

Дейност 1. Встъпителната фаза, вкл. изготвяне и представяне на встъпителен доклад

Дейност 2. Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация

Дейност 3. Изготвяне на предложение за зони на въздействие и формулиране на визия за развитие на града до 2020 г.

Дейност 4. Организиране и провеждане на публични обсъждания с представители на всички заинтересовани страни от местната общност

Дейност 5. Изготвяне на междинен доклад и график за изпълнение

Дейност 6. Изготвяне на стратегическата част на ИПГВР

Дейност 7. Провеждане на публично обсъждане на проекта на ИПГВР

Дейност 8. Изготвяне на Подробни устройствени планове (ПУП), съгласно изискванията на ЗУТ

Дейност 9. Изготвяне на подробни технически задания за инвестиционно проектиране

Дейност 10. Изготвяне на финален доклад


Основните резултати от изпълнението на проекта са:

  • Изготвен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация съгласно „Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР”;

  • Определени и одобрени 3 зони за въздействие от градската територия;

  • Изработена визия за развитие до 2020 г.;

  • Формулирани цели и стратегия на ИПГВР, идентифицирани мерки и проекти за реализацията му;

  • Изработени програми за реализация на ниво зони и бюджет на ИПГВР;

  • Разработени ПУП на частите от зоните за въздействие, за които няма такъв;

  • Изработени подробни технически задания за инвестиционно проектиране на проектните идеи с най-висока приоритетност за развитието на зоните за въздействие;

  • Проведени обществени обсъждания.


Срок на изпълнение:

  • Начало: 02.04.2012

  • Край   : 23.03.2013