ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СВИЩОВ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Екип

От страна на Възложителя – Община Свищов

1. инж. Виктор Майсторов - Ръководител на проекта;

2. Георги Йорданов - Координатор на проекта;

3. Иванка Коева - Експерт финанси

4. арх. Невяна Иванчева - Експерт „Публични обсъждания и информационни технологии” .


От страна на Изпълнителя – Обединение Устойчиво развитие за Свищов

Ню Ай АД – www.new-i.com

Иво Петров Архитекти ООД – www.ip-arch.com

Мапекс АД - www.mapex.bg


Експертен екип:

 • Ръководител на екипа;

 • Ключов експерт 1 – “Разработване и управление на проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС”;

 • Ключов експерт 2 - „Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда”;

 • Ключов експерт 3 - „ Социално-Икономически анализи и прогнози”;

 • Ключов експерт 4 – „Техническа инфраструктура и комуникационно-транспортни системи”;

 • Ключов експерт 5 – „Опазване на околната среда и превенция на риска”;

 • Ключов експерт 6 – „Организиране и провеждане на публични обсъждания със заинтересованите страни”


Краткосрочни експерти:

 • Експерт „ВиК”;

 • Експерт „Ел. системи”;

 • Експерт „Озеленяване”;

 • Експерт „Отопление и газоснабдяване”;

 • Експерт „Недвижимо културно наследство”;

 • Експерт „ГИС, геодезия и картография”;

 • Експерт „Геологи”;

 • Експерт „Демография и човешки ресурси”;

 • Експерт „Публично-частно партньорство”