ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СИЛИСТРА

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектни идеи за ИПГВР на град Силистра

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    На 22 февруари от 13.00 часа в залата на Община Силистра по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Силистра за периода 2014-2020 г.“ се проведе среща с работната група, в която участват представители на общинската и областна администрация, общински съветници, съсловни организации на строителите и архитектите, Силистренска търговско-промишлена палата, проектанти и други лица. На среща бе представена настоящата фаза на изпълнение на проекта бяха обсъдени идентифицирани проекти в рамките на зоните за въздействие. В тази връзка по отделните зони се представиха идентифицираните групи проекти, проектни идеи, вкл. възможности за публично-частни партньорства, които да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Силистра за периода 2014-2020 г.

Презентацията от проведеното събитие можете да видите ТУК (22022013_Silistra_Projects_R01.pdf).

    За нас е важно да чуем Вашето мнение и идеи за развитието на град Силистра, за което сме публикували Форма за идентифициране на потенциални проектни идеи в рамките на трите одобрени зони за въздействие. Целта на формата е да се структурират и определят приоритетни за изпълнение проекти и възможности за публично-частни партньорства чрез активното участие на всички заинтересовани страни. Формата може да бъде свалена от ТУК (PPIdenification_list Sil.xls).

Попълването на формата ще Ви отнеме няколко минути, но ще помогнете да направим Силистра по-добър за живеене град.
Попълнената форма с проектни предложения можете да изпращате на следните имейл адреси : new-i@new-i.com  или office@new-i.com до 15.03.2013 г.
Вашето мнение е изключително важно за нас и ще бъде взето под внимание при планиране на действията в изпълнение на проекта.