ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СИЛИСТРА

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

 

На 6 декември, четвъртък от 17.15 часа в залата на Общински съвет - Силистра (гр. Силистра, ул.Симеон Велики № 16) ще се проведе обществено обсъждане по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Силистра за периода 2014-2020 г.” по Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013г.», схема BG161PO001/1.4-07/2010 – Подкрепа за Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/023 и договор за възлагане на обществена поръчка BG161PO001/1.4-07/2010/023-U-016.


Поканата, може да изтеглите от тук: (29.11.2012-Pokana_obsujdane.pdf)

ново Презентация, може да изтеглите от тук: (Presentation_06_12.pdf)


На 21 август 2012 г. от 17.15 часа се проведе второ обществено обсъждане по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Силистра за периода 2014-2020 г.” по Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013г.», договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/023, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На обсъждането бяха представени проект на визия за развитие на гр. Силистра до 2020 г. и проект на зоните за въздействие в града с очертан териториален обхват и функционално предназначение. Детайлно бяха представени критериите за определяне на зони за въздействие, методологията за оценка на териториите в град Силистра спрямо критериите за определяне на зоните, както и извършената оценка с обосновани зони за въздействие с посочени: приложен начин за определянето им, основни характеристики и параметри (териториален обхват, брой обекти др) и проблеми за решаване с ИПГВР. Представени бяха и ограничения и основни допускания, свързани с избора на зоните за въздействие – съобразяване с инвестиционните възможности на общината и капацитета за привличане на средства от ЕС, в т.ч. собствени средства за финансиране.


Презентация от събитието можете да откриете тук (Present_zones 21 august 2012.pdf).

 

Обществеността коментира предложените 3 варианта на визия за развитие на града, както и предложението на зони за въздействие. Бяха изразени мнения и препоръки относно акцентиране на древността на града, както и на културно-историческото наследство при определяне на визията за развитие на града до 2020 година. Относно зоните за въздействие обществеността подкрепи формирането на три зони за въздействие, както следва:

*   зона с преобладаващ социален характер (с обхват комплекс „Изток”, комплекс „Дунав”, жилищни квартали Триъгълника, Римска гробница Гагарин)
*   зона с потенциал за икономическо развитие (Промишлена зона запад)

*   зона на публични функции с висока обществена значимост (Център, парк Дунавска градина, Пристанищен район).

 

В обсъждането взеха участие повече от 60 представители на заинтересуваните страни, местна общественост, публични структури, представители на бизнеса, НПО организации, граждани на град Силистра и на отделни квартали. Като част от общественото обсъждане, участниците представиха обратна връзка и мнение относно форума. Над 90% от участниците са изразили положително мнение за събитието, като посочват, че събитието е допринесло за диалог с обществеността, темите са били добре, ясно и изчерпателно представени и са допринесли за широко консултиране и съгласуване при изготвянето на предложението за зоните за въздействие. Всички мнения и предложения са отразени в представените резултати (доклади) и представени на община Силистра.На 20 август 2012 г. от 17.15 часа се проведе първо обществено обсъждане по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Силистра за периода 2014-2020 г.” по Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013г.», схема BG161PO001/1.4-07/2010 – Подкрепа за Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/023 и договор за възлагане на обществена поръчка BG161PO001/1.4-07/2010/023-U-016.

На събитието бяха представени работните резултати от целевия и проблемен анализ на настоящата ситуация в град Силистра, необходим за определяне на зоните на въздействие в града и визията за развитие в рамките до 2020. В рамките на обсъждането обществеността на града изрази мнения и идеи относно актуалната ситуация на икономическото, социалното и инфраструктурно развитие на града, потенциала за неговото развитие и териториите с неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, формирани като зони за въздействие.

 

Презентация от събитието можете да откриете тук (Present_analyses_20 august.pdf).

 

Обществеността подкрепи представените резултати от анализа и изведените градски територии в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал. Представянето завърши с представяне на зони за въздействие, в които само прилагането на комплекс от допълващи се мерки и действия може да постигне стратегическите цели за развитие на града.
В обсъждането взеха участие повече от 60 представители на заинтересуваните страни, местна общественост, публични структури, представители на бизнеса, НПО организации, граждани на град Силистра и на отделни квартали. Като част от общественото обсъждане, участниците представиха обратна връзка и мнение относно форума. В по-голямата си част участниците са изразили положително мнение за събитието, като подкрепят направените изводи и посочват, че събитието е допринесло за диалог с обществеността, като темите са били добре, ясно и изчерпателно представени. Основни препоръки към обсъждането бяха насочени към необходимостта от разясняване на целите, обхвата и очакваните резултати на проекта.

 

Оставете Вашия коментар

Indicates required fields

Your Contact Information

Your Feedback