ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СИЛИСТРА

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

 

ПОКАНА

                  

Покана за публично представяне на проекта на ИПГВР

във връзка с проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Силистра за периода 2014-2020г.”

 

На 29 април, понеделник от 17.15 часа в залата на Общински съвет - Силистра (гр. Силистра, ул.Симеон Велики № 16) ще се проведе публично представяне по проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Силистра за периода 2014-2020 г.” по Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013г.», схема BG161PO001/1.4-07/2010 – Подкрепа за Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/023 и договор за възлагане на обществена поръчка BG161PO001/1.4-07/2010/023-U-016. Проектът е насочен към планиране на градското развитие чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра за периода 2014-2020 г. с прилежащи програми за реализация и се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейския фонд за регионално развитие. Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра се създава, за да подпомогне осъществяването на визията за развитие на града до 2020 г., чрез реализация на проекти в градски територии в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции.

На събитието ще бъде представено напълно разработената стратегическа част на ИПГВР преди финалното му представяне за обсъждане и одобрение от Общинския съвет.

Вашето присъствие е важно за нас!

 

Покана: изтегляне (IPGVR_Silistra_pokana.pdf)

Презентаиця: изтегляне (Silistra_IPGVR_final_R01-all--.pdf)


Материалите за публичното представяне може да намерите на интернет страницата на общината www.silistra.bg и страницата на проекта http://ipgvr.bggis.com/silistra/