ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СИЛИСТРА

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Материали

Покана за публично представяне на проекта на ИПГВР: изтегляне (IPGVR_Silistra_pokana.pdf)

Презентация за събитието: изтегляне (Silistra_IPGVR_final_R01-all--.pdf)


Презентацията от провелото се събитие за проектни идеи за ИПГВР на град Силистра: (22022013_Silistra_Projects_R01.pdf).