ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СИЛИСТРА

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

За проекта

Основната цел на проекта е планиране на градското развитие чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра за периода 2014-2020г. с прилежащи програми за реализация, изготвяне на задания за изработване/преработване на ПУП/ове за участъците от зоните за въздействие, за които няма такъв или за които се налага тяхната актуализация, изработване/изменение на ПУП за задължителната зона със социален характер, за която няма такъв или за която се налага неговата актуализация, както и съвместяване на подземен и надземен кадастър, в резултат на идентифицираните проблеми в одобрените зони за въздействие и дейности по публичност и информация.”


Специфичните цели на проекта са:

Специфична цел 1: Определяне на визия за развитие на гр. Силистра до 2020 г., с оглед на трайното подобрение на икономическия, физическия, социален и екологичен статус на градските зони и на града като цяло, чрез изготвянето на комплексен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация на градската територия за идентифициране на проблемите и оценка на потенциала й за развитие, определяне и утвърждаване на зони за въздействие, от които поне една да е със социален характер.

Специфична цел 2: Осигуряване на плановата основа за устойчиво развитие на гр. Силистра, чрез изработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 г., задания за подробни устройствени планове, изработване/изменение на ПУП за задължителната зона със социален характер, за която няма такъв или за която се налага неговата актуализация и съвместяване на подземен и надземен кадастър, с оглед планиране на реализацията на интервенции в рамките на избраните зони на въздействие, за постигане на дългосрочната визия за развитието на града.


Проектът е структуриран в 7 основни дейности, които са взаимообвързани, така че да доведат до успешното постигане на целите на проекта:

Дейност 1. Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация

Дейност 2. Формулиране на визия за развитие на града до 2020 г. и изготвяне на предложение за зони за въздействие

Дейност 3. Организиране и провеждане на публични обсъждания и представяне на ИПГВР

Дейност 4. Изготвяне на стратегическата част на ИПГВР

Дейност 5. Изготвяне на предпроектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР

Дейност 6. Изготвяне на технически задания за изработване/преработване на ПУП/ове за участъците от зоните за въздействие

Дейност 7. Изработване/изменение на ПУП за задължителната зона със социален характер, за която няма такъв или за която се налага неговата актуализация и съвместяване на подземен и надземен кадастър


Основните резултати от изпълнението на проекта са:

 • Изготвен целеви и проблемен анализ с картографирани компонентите на анализа чрез използване на възможностите на съвременните геоинформационни технологии;

 • Изготвена и съгласувана с Възложителя визия за развитие на град Силистра до 2020 г.;

 • Изготвено предложение към Възложителя за 3 зони за въздействие с нереализиран потенциал и/или са в неудовлетворително състояние с негативни тенденции за развитие, от които минимум една „социална зона”, обосновани от приложените критерии, представени в необходимата форма и съдържание (съгласно Приложение 1 на Методическите насоки за ИПГВР на МРРБ);

 • Организирани и проведени обществени обсъждания;

 • Изготвена стратегическата част на ИПГВР;

 • Изготвени предпроектни проучвания за всички проекти за всяка от зоните на въздействие, чрез които се реализира избраната стратегия за развитие на зоната за въздействие в три екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител подвързани екземпляра, цветен печат;

 • Изготвени технически задания за разработване на ПУП/ове или изменение на действащи такива, за територии, които попадат в определените зони за въздействие и осъвместен подземен и надземен кадастър в одобрените зони за въздействие;

 • Изготвени задания за разработване на ПУП и съвместяване на подземен и надземен кадастър;

 • Изготвен и представен ПУП във фаза предварителен проект съгласно изискванията на НАРЕДБА № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.


Срок на изпълнение:

 • Начало: 02.08.2012

 • Край    : 30.04.2013


Резултати от проведени публични обсъждания

Презентации и подробна информация от провелите се на 20-ти и 21-ви август обществени обсъждания.

( прочети пълният текст )