ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СИЛИСТРА

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Екип

От страна на Възложителя – Община Силистра

Екип за управление


От страна на Изпълнителя – Обединение Устойчиво развитие за Силистра

Ню Ай АД – www.new-i.com

Иво Петров Архитекти ООД – www.ip-arch.com

Мапекс АД - www.mapex.bg


Експертен екип:

 • Ръководител на екипа;

 • Ключов експерт 1 - „Урбанист - устройство и изграденост на градската среда”;

 • Ключов експерт 2 – „Икономически анализи и прогнози”;

 • Ключов експерт 3 – „Техническа инфраструктура и комуникационно-транспортни системи”;

 • Ключов експерт 4 – „Екология”;

 • Ключов експерт 5 – „Опазване на околната среда и превенция на риска”;

 • Ключов експерт 6 – „Организиране и провеждане на публични обсъждания със заинтересованите страни”


Краткосрочни експерти:

 • Експерт „ВиК”;

 • Експерт „Ел. Системи”;

 • Експерт „Озеленяване”;

 • Експерт „ГИС, геодезия и картография”;

 • Експерт „Социология”;

 • Експерт „Юрист”;

 • Експерт „Европейски проекти”