ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

 

04.12.2012г.

ИДЕНТФИЦИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ИДЕИ, ПРОЕКТИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ФИНАНСИРАНЕ В РАМКИТЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г.

 

Представяме на Вашето внимание индикативен списък на проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП, изготвен на база целеви и проблемен анализ, резултати от проведени работни срещи със заинтересуваните страни и серия от публични допитвания до гражданите.

Списъкът е изготвен за всяка зона за въздействие, както следва

 

Списък на проектни идеи, проекти в зоната с потенциал за икономическо развитие – (PROJECTS_Economic_zone_PZ_za_focus_groups.pdf)

Списък на проектни идеи, проекти в зоната с преобладаващ социален характер – (PROJECTS_Social_zone_PZ_za_focus_groups.pdf)

Списък на проектни идеи, проекти в зоната с публични функции с висока обществена значимост  – (PROJECTS_Public_zone_PZ_za_focus_groups.pdf)

Списък на проектниидеи, проекти на ниво град – (PROJECTS_grad_PZ_za_focus_groups.pdf)

Списък на  идентифициранивъзможности за публично-частно партньорство – (PROJECTS_PPP_PZ_za_focus_groups.pdf)

 

Като представители на заинтересуваните страни, целеви групи, потенциални партньори и инвеститори на зоните, граждани на града, Ви каним да изразите своята позиция и мнение относно приоритетни проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на всяка зона за въздействие, които да се включат за финансиране в Интегрирания план.

 

Позицията си можете да изразите като приоритизирате проекти от индикативния списък на проекти в рамките на всяка група проекти  на съответната зона за въздействие, спрямо значимостта и ефекта им за развитие на града и жителите.

 

Очакваме Вашето мнение, позиция чрез един от следните канали за консултация с обществеността:

· Обратна връзка чрез изпращане на мейл с приоритетни за Вас проекти от списъка с индикативни проекти във всяка група проекти от зоните за въздействие на ani.markova@ip-arch.com

· Обратна връзка чрез изпращане на писмо с приоритетни за Вас проекти от списъка с индикативни проекти във всяка група проекти от зоните за въздействие на адреса на община Пазарджик, гр. Пазарджик,бул.”България” N2 или факс: (034)44 24 95.

· Присъствено участие във фокус групи за зона с потенциал за икономическо развитие, която ще се проведе на 10 декември 2012 г. от 10,00 часа в Гранд Хотел Хебър Пазарджик (гр. Пазарджик, ул.Есперанто №6).

· Присъствено участие във фокус групи за зона с преобладаващо социално въздействие, която ще се проведе на 10 декември 2012 г. от 13,00 часа в Гранд Хотел Хебър Пазарджик (гр. Пазарджик, ул.Есперанто №6).

· Присъствено участие във фокус групи за зона с публични функции, която ще се проведе на 10 декември 2012 г. от 15,30 часа в Гранд Хотел Хебър Пазарджик (гр. Пазарджик, ул. Есперанто №6).

 

Вашето мнение по изведените приоритетни проекти ще можете да дадете до 11 декември 2012 г. чрез един или комбинация от посочените начини.

 

Възоснова на Вашите идеи, мнения и коментари ще бъде оформен окончателен списък с проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на всяка зона за въздействие, които да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 година.

Предварително благодарим за изразения интерес и участие от Ваша страна.29.11.2012г.

Резултати от обществено допитване за значимите за решаване проблеми по зони за въздействие в града и предложени интервенции

В периода 31 октомври – 9 ноември 2012 г. се проведе обществено допитване за определяне на приоритетни проблеми по зони на въздействие и необходими интервенции за решаването им в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Пазарджик.

Резултатите можете да откриете тук:(Pazardjik_anketa_results.pdf)


Презентации от проведени работни срещи със заинтересувани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори за идентифициране на проектни идеи и възможности за публично- частни партньорства на територията на обособените зони

В периода 22-23 ноември 2012 г. се проведоха работни срещи със заинтересувани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори за идентифициране на проектни идеи и възможности за публично- частни партньорства на територията на обособените зони.

На срещите бяха представени работни предложения с интервенции и проектни идеи, насочени към решаване на проблемите в зоните за въздействие и град Пазарджик в рамките на периода 2014-2020 година. Те бяха изведени, въз основа на анализ на проблемите и потенциала за развитие на града и неговите територии, възможности за финансиране чрез фондове на ЕС, както и информация от общественото допитване относно мнението на заинтересуваните страни за значимите за решаване проблеми по зони за въздействие в града.

Конкретните предложения с интервенции и проекти можете да намерите тук.

Предложения за зоната с преобладаващ социален характер 

(изтегли файл:  pz_social_zone.pdf)

Предложения за зоната с потенциал за икономическо развитие

(изтегли файл:  pz_economic_zone.pdf)

Предложения за зоната за публични функции с висока обществена значимост

(изтегли файл: pz_public_zone.pdf)

Предложения на ниво град Пазарджик

(изтегли файл: pz_grad.pdf)

 

Презентация от работните срещи можете да откриете тук: (Pazardjik_rabotni_sreshti.pdf)


Публикуван е целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план


На 17 септември 2012 г. ДЗЗД Устойчиво развитие за Пазарджик представи на община Пазарджик резултата от първия етап на проекта - Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията на град Пазарджик, с действащи устройствени планове/схеми.


Пълният анализ можете да откриете тук (IPGVR_Pazardjik_Analysis.pdf).

Резюме на анализа можете да откриете тук (IPGVR_Pazardjik_resume.pdf).Резултати от проведено публично обсъждане на проект на визия за развитие на града до 2020 и проект на зони за въздействиеНа 14 септември 2012 година (петък) от 11.00 часа в пленарната зала на Общинския съвет - Пазарджик (гр. Пазарджик, бул. "България" №2) се проведе публично обсъждане по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036, наименование на проекта „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, финансиран по приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

В рамките на обсъждането беше представен и дискутиран проект на визия за развитие на град Пазарджик до 2020 г., проект на зони за въздействие, определянето, на които е обвързано с разработването на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик и бъдещата реализация на проекти в градските територии с неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал - зони за въздействие на ИПГВР. На обсъждането бяха представени резултатите от изработения по поръчка на Община Пазарджик целеви и проблемен анализ, отразяващ тенденциите и динамиката на протичащите процеси и потенциала за развитие на град Пазарджик; проекта на визия за развитие на града до 2020 г. и предложение за зони за въздействие в града с очертан териториален обхват и функционално предназначение.

 

Презентация от събитието можете да откриете тук (Pazardjik_zoni_R04.pdf).

Резултати от общественото проучване можете да откриете тук (Prouchvane_Pazardjik_all_Final.pdf).

 

В обсъждането взеха участие повече от 50 представители на заинтересуваните страни, местна общественост, публични структури, представители на бизнеса, НПО организации, граждани на град Пазарджик. Участниците в обсъждането подкрепиха представените резултати от анализа, изведените градски територии в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, визията за развитие и предложените зони за въздействие, както следва:

 

Зона със социален характер с обхват ж.к.. Младост, Широк център североизток, кв. Ябълките, Петковски квартал, кв. Изток, кв. Махалата и кв. Марица-Болницата. Тази зона обхваща площ от 305,14 ха и включва население от 36 947 души. Зоната обхваща територията, заключена между следните граници: ул. Димитър Петков (от бул. Стефан Стамболов до бул. Княгиня Мария Луиза), бул. Княгиня Мария Луиза (от ул. Димитър Петков до ул. Цар Шишман), ул. Цар Шишман (от бул. Княгиня Мария Луиза до бул. Генерал Гурко), бул. Генерал Гурко (от ул. Цар Шишман до бул. Георги Бенковски), бул. Георги Бенковски (от бул. Генерал Гурко до ул. Кочо Честименски), ул. Кочо Честименски до ул. Никифор Попконстантинов), включва територията на ПГ по строителство и архитектура и продължава по ул.Георги Пенев (от ул. ул. Иван Соколов до източната строителна граница на град Пазарджик), границата на зоната продължава по източната строителна граница на града (и включва незастроената част от кв. Ябълките в строителните граници на града, предвидена по ОУП за жилищни нужди) до територията на бившия СОМАТ (без да включва последната), бул. Стефан Стамболов (от северозападния ъгъл на двора на бившия СОМАТ до кръговото кръстовище на ул. Пловдивска), продължава по ул. Пловдивска до ул. Димчо Дебелянов (включвайки в зоната жилищните сгради, разположени южно на ул. Пловдивска), ул. Димчо Дебелянов (от ул. Пловдивска до бул. Стефан Стамболов, включвайки в зоната жилищните сгради, разположени източно на ул. Димчо Дебелянов) и бул. Стефан Стамболов (от ул. Димчо Дебелянов до ул. Димитър Петков).

 

Зонa с потенциал за икономическо развитие с обхват Основна производствена зона. Тази зона обхваща площ от 326,22 ха. Зоната обхваща територията, заключена между следните граници: на изток – бул. Царица Йоанна (от ул.Бойко Войвода до пресечката с Пещерско шосе), Пещерско шосе (от бул. Царица Йоанна до жп линия София – Пловдив), обхваща територията на и около „Топливо” в строителните граници на града, продължава по жп линия София – Пловдив до източната строителна граница на Пазарджик, границата продължава по източната строителна граница на града (от жп линия София – Пловдив до река Марица), река Марица до „Зоната на здравето” (без да обхваща последната), продължава по ул. Доктор Никола Ламбрев (от пресечката с ул. Мильо Войвода до ул. Атанас Бабата) и ул. Атанас Бабата (от ул. Доктор Никола Ламбрев до бул. Царица Йоанна, вкл. територията на незавършен мост на река Марица, източно от остров «Свобода».

 

Зонa на публични функции с висока обществена значимост с обхват кв. Център (Централна градска част), кв. Вароша, кв. Казармата и кв. Моста Марица. Тази зона обхваща площ от 122,83 ха и включва население от 6 457 души. Зоната обхваща територията, заключена между следните граници: ул. Драва (от западната строителна граници на града до бул. Княгиня Мария Луиза), бул. Царица Йоанна (от ул. Драва до ул. Бойко Войвода), ул. Атанас Бабата (от най-западната ѝ част до ул. Доктор Никола Ламбрев), ул. Доктор Никола Ламбрев (от ул. Атанас Бабата до ул. Мильо Войвода и включва територията на „Зоната на здравето”), продължава в западна посока по брега на река Марица до моста Марица, по брега на река Марица в източна посока до ул. Димитър Петков, по ул. Димитър Петков (между бул. Стефан Стамболов до бул. Княгиня Мария Луиза), бул. Княгиня Мария Луиза (от ул. Димитър Петков до ул. Цар Шишман), ул. Цар Шишман (от бул. Княгиня Мария Луиза до бул. Генерал Гурко), бул. Генерал Гурко (от ул. Цар Шишман до бул. Георги Бенковски), ул. Хан Крум (от бул. Георги Бенковски до ул. Екзарх Йосиф), ул. Екзарх Йосиф (от ул. Хан Крум до ул. Константин Величков), ул. Константин Величков (от ул. Екзарх Йосиф до бул. Цар Освободител), бул. Цар Освободител (от ул. Константин Величков до ул. Любен Боянов), ул. Любен Боянов (от бул. Цар Освободител до западната строителна граница на Пазарджик), по западната строителна граница на града в южна посока до коритото на река Марица, продължава на изток по северния бряг на река Марица до моста Марица и по южния бряг на реката достига отново западната строителна граница и следва последната до ул. Драва.


Участниците коментираха предложената визия за града до 2020 г., като изразиха допълнителни предложения при формулирането й да се вземе предвид сигурността на града, наличието на зелени площи и възможности за отдих и социалната отговорност към бъдещето на хората.

 

Като част от общественото обсъждане, участниците представиха обратна връзка и мнение относно организацията и съдържанието на публичното обсъждане. Всички участници са изявили подкрепа към предоставената възможност за диалог и събиране на мнения, идеи и предложения относно предложените теми. Високо е оценена организацията на събитието, направените изводи и предложения. Основни препоръки са насочени към активното включване на обществеността и НПО сектора в следващите етапи на проекта.
powered byГИС Тобел Сдсадас– Архитекти "Ню Ай" АД

Този сайт е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.