ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Материали

Покана за среща на 20 юни 2013 година (четвъртък) от 16.00 часа в пленарната зала на Общинския съвет - Пазарджик (гр. Пазарджик, бул. "България" №2) – (IPGVR_Pz_pokana 20062013.pdf)


Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик (окончателен доклад) - (IPGVR PAZARDJIK-Final report.pdf)

 

Матрица - Бюджет на Индикативния списък на проектите и дейностите - (IPGVR PAZARDJIK-Matrix.pdf)

 

Зона на въздействие с публични функции с висока обществена значимост (стратегическа част и схеми) - (IPGVR PAZARDJIK-Strategic part-Publichna zona.pdf, IPGVR PAZARDJIK-Shemi-Publichna zona.pdf)

 

Зона на въздействие с преобладаващ социален характер - (IPGVR PAZARDJIK-Strategic part-Socialna zona.pdf, IPGVR PAZARDJIK-Shemi-Socialna zona.pdf)

 

Зона с потенциал за икономическо развитие - (IPGVR PAZARDJIK-Strategic part-Ikonomicheska zona.pdf, IPGVR PAZARDJIK-Shemi-Ikonomicheska zona.pdf)

 

powered byГИС Тобел Сдсадас– Архитекти "Ню Ай" АД

Този сайт е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.