ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

За проекта

В рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, е сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Техническа помощ за разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик".

Договорът се изпълнява от ДЗЗД Обединение Устойчиво развитие за Пазарджик, състоящо се от Иво Петров Архитекти ООД и Ню АЙ АД с подизпълнител - П-Юнайтед ООД. Договорът се изпълнява в периода 14 август 2012- 22 декември 2013 година.

Възложител на договора е община Пазарджик.

 Основната цел на услугата, предмет на договора е насочена към осигуряване на техническа помощ на Възложителя за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Пазарджик. ИПГВР трябва да допринесе за повишаването на качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и да подобри физическата среда в град Пазарджик и прилежащия агломерационен ареал, като част от по-широкообхватната стратегия за икономическото, социално и екологично развитие.

Специфичните цели на услугата са:

Специфична цел 1: Да се определят зони на въздействие в рамките на град Пазарджик, който са насочени към трайно подобряване на икономическото, социалното и екологично положение на градската зона и града като цяло;

Специфична цел 2: Да се разработи ИПГВР за съответните зони, които да подпомогнат формирането на дългосрочна визия за развитие на града, посредством реализация на проекти и привличане и координирано управление на разнородни инвестиции подпомогнати от структурните фондове на ЕС;

Специфична цел 3: Да се постигне синергия между действащи или в процес на актуализация стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми, в рамките на определените зони за въздействие.

 

Изпълнението на договора е структурирано в 14 основни етапа и съответните дейности, които са взаимообвързани, така, че да доведат до успешното постигане на целите на проекта.

Етап 1. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията на град Пазарджик, с действащи устройствени планове/схеми, съгласно т. 1.4.2.2 от Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие

Етап 2. Разработване на визия за развитието на града до 2020 г., като визията представлява описание на представата на общината за развитие на ключовите икономически и социални сектори в града, както и за неговото пространствено развитие при възприет времеви хоризонт до 2020 г., чиято реализация ще бъде подпомогната от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Визията обосновава избора на зони за въздействие на база анализа на настоящата ситуация

Етап 3. Провеждане на обществени обсъждания свързани с утвърждаване на разработената визия, в т.ч. кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания

Етап 4. Определяне на територии с определено основно функционално предназначение, сходни характеристики и състояние на физическата среда, социална и етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове – зона/и за въздействие на ИПГВР и тяхното съгласуване с представители на МРРБ

Етап 5. Формулиране на Цели и стратегия на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие

Етап 6. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично - частни партньорства на територията на обособената/ите зона/и

Етап 7. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др., които ще бъдат обхванати в процеса на  изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие

Етап 8. Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове и извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, когато е преценено като необходимо от компетентния орган

Етап 9. Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната

Етап 10. Изготвяне на бюджет на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, в съответствие с подготвените и заложени в плана проектни предложение допринасящи за изпълнение на неговите цели и приоритети

Етап 11. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие

Етап 12. Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) и проект за изменение (актуализация) на действащ ПУП за зоните на въздействие, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие

Етап 13. Преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно ЗООС и ЗБР и подзаконовите нормативни актове и извършване на оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост на Подробните устройствени планове, когато е преценено като необходимо от компетентния орган

Етап 14. Разработване на пред-проектни проучвания за проекти, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, идентифицирани в процеса на работа и имащи статут на „приоритетни” за реализиране на плана, в рамките на разполагаемия бюджет по настоящия проект

 

Основните резултати от изпълнението на договора са:

·        Изготвени Целеви и проблемен анализ на ниво град;

·         Разработена визия за развитието на град Пазарджик;

·         Проведени обществени обсъждания;

·         Определени зони на въздействие;

·         Съгласувани зони на въздействие;

·         Идентифицирани проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства и инструменти за финансиране, вкл. чрез финансов инженеринг;

·         Идентифицирани заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори;

·         Извършени на екологични оценки и оценка за съвместимост на ИПГВР;

·         Изготвен план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР;

·         Изготвен бюджет на ИПГВР;

·         Изготвена система от индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР;

·         Изработени/Актуализирани ПУП на определените зони на въздействие;

·         Разработени пред-проектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР.

Дефинираните резултати ще бъдат постигнати чрез реализиране на следните продукти:

·         Целеви и проблемен анализ;

·         Формулирана визия за развитие на града;

·         Дефинирани минимум 3 зони за въздействие;

·         Дефинирана стратегия и цели за развитие на града;

·         Идентифицирани проектни идеи и изследвана тяхната осъществимост;

·         Идентифицирани заинтересовани страни и целеви групи на територията на зоните за въздействие;

·         Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС) съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове и извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, когато е преценено като необходимо от компетентния орган;

·         План-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие;

·         Бюджет на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие;

·         Индикатори за наблюдение и оценка на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие;

·         Подробен устройствен план (ПУП) и проект за изменение (актуализация) на действащ ПУП за зоните на въздействие;

·         Преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно ЗООС и ЗБР и подзаконовите нормативни актове и извършване на оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост на Подробните устройствени планове, когато е преценено като необходимо от компетентния орган;

·         Разработена комуникационна стратегия за осигурявана на обществено включване в процеса;

·         Разработен онлайн портал към страницата на общината с интерактивна карта;

·         Реализирани 4 дейности по обществени проучвания и обсъждания, свързани с утвърждаване на разработената визия – анкетно проучване в рамките на целевия анализ; обществено обсъждане на дефинираната визия и зони за въздействие; фокус групи за дефиниране на проектни идеи и кръгла маса за представяне на ИПГВР.


Постигнати резултати и изготвени продукти

Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация
На 17 септември 2012 г. ДЗЗД Устойчиво развитие за Пазарджик представи на община Пазарджик резултата от първия етап на проекта - Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията на град Пазарджик, с действащи устройствени планове/схеми. 
Пълният анализ можете да откриете тук (IPGVR_Pazardjik_Analysis.pdf).

Резюме на анализа можете да откриете тук (IPGVR_Pazardjik_resume.pdf).


Визия за развитие на града до 2020 г.

Одобрената визия за развитие на град Пазарджик до 2020 г. в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие е

Пазарджик – атрактивен, модерен, зелен и сигурен град – място на социален прогрес, високо качество на живот, екологично възраждане, иновации и ускорен растеж”


Проведени обществени обсъждания

Резултати: изтегли (Prouchvane_Pazardjik_all_Final.pdf).

Презентация: изтегли (Pazardjik_zoni_public.pdf)


На 14 септември 2012 година (петък) от 11.00 часа в пленарната зала на Общинския съвет - Пазарджик (гр. Пазарджик, бул. "България" №2) се проведе публично обсъждане по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036, наименование на проекта „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, финансиран по приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

( Прочети пълния текст )


Материали за обществено обсъждане:

изтегли (Results public prouchvane Pz.pdf).

Покана:

изтегли (IPGVR_Pz_pressyobshteniya_medii_14092012.pdf).


Зони за въздействие
В рамките на проекта бяха идентифицирани и одобрени от местната общественост и Общинския съвет на гр. Пазарджик три зони за въздействие: 


Зона с преобладаващ социален характер – с обхват ж.к. Младост, Широк център североизток, кв. Ябълките, Петковски квартал, кв. Изток, кв. Махалата и кв. Марица-Болницата (площ от 305,14 ха и население от 36 947 души)


Зона за публични функции с висока обществена значимостс обхват кв. Център (Централна градска част), кв. Вароша, кв. Казармата, кв. Моста Марица (площ от 122,83 ха и население от 6 457 души)


Зона с потенциал за икономическо развитиес обхват основна производствена зона и площ 326,22 ха.

Подробна информация за зоните за въздействие на ИПГВР може да бъде намерена на ГИС портала:  http://gis.bggis.com/pazardjik/
powered byГИС Тобел Сдсадас– Архитекти "Ню Ай" АД

Този сайт е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.