ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Екип

От страна на Възложителя – Община Пазарджик

Екип за управление

1. арх.Кръстьо Танков -  ръководител на проекта

2. Ирена Стоянова - координатор на проекта

3. арх.Атанас Васев - специалист „Архитектура и градоустройство” на проекта

4. Гергана Попова – юрист на проекта

5. Минко Минков – финансист на проекта

6. Вяра Новакова – технически сътрудник на проекта

 

От страна на Изпълнителя – ДЗЗД „Обединение Устойчиво развитие за Пазарджик”

Ню Ай АД – www.new-i.com

Иво Петров Архитекти ООД – www.ip-arch.com

 Експертен екип:

 • Ръководител на екипа;
 • Ключов експерт 1 - „Устойчиво градско развитие”;
 • Ключов експерт 2 – „Финансови анализи и прогнози”;
 • Ключов експерт 3 – „Юрист”;
 • Ключов експерт 4 – „Екология”;

 Краткосрочни експерти:

 • Експерт ВиК
 • Експерт Ел.системи
 • Експерт Озеленяване
 • Експерт Отопление и газоснабдяване
 • Експерт Недвижимо културно наследство
 • Експерт ГИС, геодезия и картография
 • Експерт Геология
 • Експерт ПЧП
 За контакти с Изпълнителя: е-мейл ani.markova@ip-arch.com
powered byГИС Тобел Сдсадас– Архитекти "Ню Ай" АД

Този сайт е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.