ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД БУРГАС

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

ВЪПРОСНИЦИ (АНКЕТИ)

ВЪПРОСНИЦИ (АНКЕТИ) ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГР. БУРГАС.

 

С НАСТОЯЩИТЕ ВЪПРОСНИЦИ ЦЕЛИМ ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО НА НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГР. БУРГАС

 

ЗА НАС Е ВАЖНО ДА ЧУЕМ ВАШЕТО МНЕНИЕ И ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГРАД БУРГАС. ПОПЪЛВАНЕТО НА ТАЗИ АНКЕТА ЩЕ ВИ ОТНЕМЕ САМО НЯКОЛКО МИНУТИ, НО ЩЕ ПОМОГНЕТЕ ДА НАПРАВИМ БУРГАС ПО-ДОБЪР ГРАД ЗА ЖИВЕЕНЕ.

 

В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА БЯХА ИДЕНТИФИЦИРАНИ И ОДОБРЕНИ ОТ МЕСТНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГР. БУРГАС  ТРИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ:

 

ЗОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

 

С1 - ж.к. Меден Рудник и зона „Д“ (обхват на зоната: Зона А, Зона Б, Зона В, Зона Г, Зона Д (новопредвидена по ОУП) - население – 39 843 жители, площ – 464,36 ха;

 

 ЗОНA С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ:

 

ИК 3 – ИК 1 (ПЗ Север и Лозово) и ИК 2 (ПЗ Юг и пристанище Бургас (карго терминал, терминал „Запад“ и 2А), кв. Акациите и кв. Победа) - обхват на зоната: ул. Одрин, ул. Крайезерна, бул. Проф.Яким Якимов, бул. Янко Комитов, бул. Струга, бул. Княгиня Мария Луиза, Пристанище Бургас, територията между Черно море и бул. Тодор Александров до Бургаска Корабостроителница, територията между Меден Рудник и бул. Тодор Александров – население – 6357 жители, площ – 1369,01 ха;

ЗОНA НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ:

 

П - ЦГЧ, ж.к. Възраждане, Пристанище Бургас (терминал Изток), Приморски парк, Парк Езеро и Атанасовска коса - обхват на зонaта: бул. Княгиня Мария Луиза, бул. Сан Стефано, бул. Демокрация, 24ти пехотен Черноморски полк, Парк Езеро, косата между Атанасовското езеро и Черно море, Приморски парк, бул. Булаир, бул. Иван Вазов, Зона за обществен достъп – население 40 650 жители, площ – 120,55 ха.

 

С НАСТОЯЩИТЕ ВЪПРОСНИЦИ ЦЕЛИМ ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО НА НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ И ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГР. БУРГАС
Подробна информация за зоните за въздействие на ИПГВР може да бъде намерена на страницата на проекта (http://ipgvr.bggis.com/burgas/):
За попълването на въпросниците, моля продължете тук:
  1. Социална зона: http://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=3409652&ext_ref=test_response
  2. Публична: http://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=3409673&ext_ref=test_response
  3. Икономическа: http://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=3409687&ext_ref=test_response