ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД БУРГАС

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Специфичните параметри на проектните предложения в рамките на ИПГВР

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 19 и 20 февруари в град Бургас стартираха обществените обсъждания на стратегията и целите на зоните на въздействие и идентифицирането на проектни идеи, които да залегнат в плана за градско възстановяване и развитие на града през периода 2014-2020 г. По време на събитията бяха представени целите и стратегията на трите приоритетни зони за въздействие от града, в рамките които да бъдат съсредоточени интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие.

Представените материали можете да изтеглите от тук: 
    

 • Зоната за въздействие с преобладаващ социален характер – Презентация
 • Зоната за въздействие с преобладаващ социален характер - Списък с обекти
 • Зоната за въздействие с потенциал за икономическо развитие и Зоната на публични функции с висока обществена значимост – Презентация 
 • Зоната за въздействие с потенциал за икономическо развитие - Списък с обекти
 • Зоната на публични функции с висока обществена значимост - Списък с обекти
 •  

      В рамките на всяка зона за въздействие следва да бъдат идентифицирани и приоритизирани проектни идеи и възможности за публично-частни партньорства, които да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. В тази връзка започна набирането на проектни идеи за бъдещото развитие в съответните зони на въздействие. Тъй като за нас е важно да чуем Вашето мнение и идеи за развитието на град Бургас, сме публикували  форма за идентифициране на потенциални проектни идеи в рамките на одобрените зони за въздействие. Целта на настоящата форма е да се структурират и определят приоритетни за изпълнение проекти и възможности за публично-частни партньорства чрез активното участие на всички заинтересовани страни.

  Формата може да бъде изтеглена от ТУК (PPIdenification_list Bgrs.xls).

   
  Попълването ще Ви отнеме само няколко минути, но ще помогнете да направим Бургас по-добър град за живеене.
  Попълнената форма можете да изпратите на следните имейл адреси : new-i@new-i.com  или office@new-i.com
  Крайният срок за подаване на проектните предложения е 25 март 2013 г.

  В тази връзка искаме да Ви информираме, че от 5 март 2013 г. на видно място в централното фоайе на община Бургас е поставена пощенска кутия за набиране на писмени проектни идеи и предложения, които да бъдат включени в съответните зони на въздействие за бъдещото развитие на града. Пощенската кутията ще се проверява периодично и всички предложения ще бъдат взети под внимание.

  Можете да оставяте Вашите предложения в пощенката кутия до 25 март 2013 г.
  Вашето мнение е изключително важно за нас и ще бъде взето под внимание при планирането на действията.