ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД БУРГАС

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Предстоящи събития

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В рамките на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас“ ще се проведе финално публично представяне на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, преди представянето му за обсъждане и одобрение от Общинския съвет на гр. Бургас.

 

Ще бъде представен индикативният списък на програмата за реализация, включващ списък с проектите  по зони за въздействие, бюджет, представляващ индикативна стойност на необходимия финансов ресурс, възможните източници и форми за финансиране, план-график за реализация на проектите в зоните за въздействие, както и индикаторите за наблюдение и оценка на реализацията на интегрирания план.

 

Заповядайте на 28 юни (петък) от 13.00 часа, в хотел „България” (ул. Александровска 21, зала „Компас”).

 

Общественото обсъждане е отворено за всички заинтересовани лица.

 

Програма:

 

12:30-13:00 ч.            Регистрация на участниците

13:00-13:10 ч.            Официално откриване

13:10-14:00 ч.            Първи панел и дискусия

14:00-14:30 ч.            Кафе-пауза

14:30-15:30 ч.            Втори панел и дискусия.

 

 

Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Допълнителна информация ще намерите на сайта на проекта: http://ipgvr.bggis.com/burgas.

 

Димитър Николов

Кмет на община Бургас

 

Моля, потвърдете вашето присъствие (или на представител на вашата организация) до 27 юни, четвъртък, на e-mail: burgas@interconnectionbg.com.

 

Материали за представянето можете да изтеглите от тук:

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие финално представяне презентация – (IPGVR_BURGAS-FINAL.pdf)

Индикатори за отчитане изпълнението на ИПГВР Бургас 2014-2020 г. - (IPGVR-Burgas-indicators.pdf)