ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД БУРГАС

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас (окончателен доклад) - (IPGVR_Burgas.pdf)УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В рамките на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас" ще се проведе обществено обсъждане за идентифициране и консултиране на проектни предложения на ниво зона на въздействие с всички заинтересовани страни. Публичното събитие е част от обществените обсъждания на ИПГВР за идентифициране на проектни идеи в трите приоритетни зони за въздействие на града, в рамките които да бъдат съсредоточени интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие в периода до 2020 г. По време на събитието ще бъдат представени и резултатите от онлайн проучванията по зони за въздействие, както и проектните идеи и предложения, които са получени от граждани и бизнес.

 

Обществено събитие ще се проведе на 17 май (петък) от 13.30 часа, в хотел „България” (ул. Александровска 21, зала „Компас”).

Общественото обсъждане е отворено за всички заинтересовани лица.

 

Програма:

13:00-13:30 ч.                  Регистрация на участниците

13:30-13:40 ч.                  Официално откриване

13:40-14:30 ч.                  Първи панел и дискусия

14:30-14:50 ч.                  Кафе-пауза

14:50-15:30 ч.                  Втори панел и дискусия.

 

Проектът се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

Материалите за обсъжданията можете да изтеглите от тук:

Предложение за надграждане на велосипедната мрежа – (IPGVR_veloalei_upgrade.pdf)

Презентация на ИПГВР - (IPGVR_BURGAS_17.05.2013.pdf)

Изпълнени и текущи проекти до 15.05.2013 г., проекти включени в ИПГВР - (BURGAS_all_projects-15.05.2013.pdf )

ИПГВР Бургас – проектни предложения по зони - (IPGVR_Burgas_projects_budg_17_05.pdf)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В рамките на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас" ще се проведе експертен форум за обсъждане на отделни специфични параметри относно приложимостта на проектните предложения чрез наличния финансов ресурс и времеви хоризонт в периода  2014-2020 г.

 

Заповядайте на 5 април (петък) от 13.00 часа, в хотел „България” (ул. Александровска 21, зала „Компас”).

 

В събитието ще вземат участие представители на бизнеса, неправителствени организации, архитекти и инженери от град Бургас, както и всички заинтересовани лица.

 

Програма:

 

12:30-13:00 ч.               Регистрация на участниците

13:00-13:10 ч.               Официално откриване

13:10-14:10 ч.                           Първи панел и дискусия

14:10-14:30 ч.                           Кафе-пауза

14:30-15:30 ч.                           Втори панел и дискусия.

 

Материалите за обсъжданията можете да изтеглите от тук:

Обекти и пространства за намеса – схема (Burgas-merki_i_obekti_R01.pdf)

Предложение за надграждане на велосипедната мрежа - схема (Burgas-velomreja_new.pdf)

Параметри на проектните предложения в рамките на ИПГВР – презентация (Burgas_forum_05_04_R01.pdf)

Списък на всички обекти за намеса в зона за въздействие с преобладаващ социален характер – списък с обекти (IPGVR_Burgas_Socialna zona_obekti.pdf)

Списък на всички обекти за намеса в зона с потенциал за икономическо развитие – списък с обекти (IPGVR_Burgas_Ikonomicheska zona_obekti.pdf)

Списък на всички обекти за намеса в зона на публични функции с висока обществена значимост – списък с обекти (IPGVR_Burgas_Publichna zona_obekti.pdf)
Уважаеми дами и господа,


Благодарим на всички, които се включиха в първото обществено обсъждане по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Бургас”.

Следващият етап от проекта предвижда разработването на визия за развитие на града ни до 2020 г. и идентифициране на три зони на въздействие, в които ще бъдат съсредоточени проектите за градско възстановяване и развитие.


Общественото обсъждане и дискусията ще се състоят на 11 септември 2012 г., вторник от 9.30 ч. в хотел „България” (ул. Александровска 21, зала „Компас”) и на него каним всички жители на Бургас, които искат да изразят мнението си и да споделят идеите си за развитието на града ни.


Предварителната информация ще намерите на сайта на проекта: http://ipgvr.bggis.com/burgas/. Регистрация за участие в обсъждането може да направите до 9 септември 2012 г. на e-mail: burgas@interconnectionbg.com


Покана:
изтеглете от тук.

 

Допълнителна информация:


ВИЗИЯ

Визията представлява кратко описание на представата на общината за развитие наключовите икономически и социални сектори в града, както и за неговотопространствено развитие към 2020г., чиято реализация ще бъде подпомогната отИнтегрирания план за градско възстановяване и развитие.

Проектът на визия е представен в петкратки послания, които надграждат съществуващите стратегически цели на общинаБургас и включват в себе си съгласуваност между политиката за регионалноразвитие на европейските градове, политиката за устройствено развитие натериторията и удобството на хората за реализация на техния потенциал ипостигане на по-добро качество на живот.

 

Черноморски лидер -източна врата на ЕС

Позициониране на Бургас като ключов заЧерноморския регион град с модерна градска среда и развит пристанищен комплекс.Динамичен, икономически силен, търговски и духовен център.

 

Бургас - иновативен итворчески град

Изграждане на инфраструктура застимулиране на инвестициите в производство, търговия и човешки капитал,способен да поеме предизвикателствата на високотехнологичните производства иинформационните технологии. Град, в който потенциалът на хората твори бъдещетоим.

 

Динамично развиващ сеевропейски пристанищен град със зелена градска среда и културни традиции.

Модернизация за икономическоторазвитие на града и създаване на условия за различни видове туризъм сразвлекателни центрове, достъпни за всички граждани, място за развитие на устойчиваи приобщаваща икономика.

 

Градна интелигентно развитие

 

Основано на креативност, устойчивост итехнологичност. Град, в който е значим творческият потенциал на хората.

 

Бургас– град в ТЕМПОТО

 

Високи технологии, енергия,мениджмънт, промишленост, образование, туризъм, устойчиво развитие.

 

Вашите коментари и предложения относно ВИЗИЯТА можете да изпращате на burgas@interconnectionbg.com . Предварително Ви благодарим!

 

 ВИДОВЕ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ


„ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ“ е обособена градска територия с определено основно функционално предназначение, със сходни характеристики на физическата среда, социална и етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове.


 „ЗОНИ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ са градски територии с преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности с функционални характеристики и състояние на техническата инфраструктура, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващите и на нови икономически дейности, както и територии с такова предназначение, определени с устройствени планове.


„ЗОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР“ са градски територии с преобладаващи жилищни функции. Признакът за интегрираност на този тип зони е обхващане на изграденост и състоянието на техническата и социална инфраструктура, качествата на жизнената среда.


„ЗОНИ НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ“ могат да бъдат – централна градска част, централни пешеходни зони и други зони с налична или възможна концентрация на функции с публичен характер с висока обществена значимост, зони с преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции, както и наличие на сгради – недвижими културни ценности.


Материали: 
изтеглете от тук.