ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД БУРГАС

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

За проекта

Основната цел на проекта е осигуряване на планиране на устойчиво и балансирано развитие на градската територия на град Бургас чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) до 2020г.

 

Специфичните цели на проекта са:


Специфична цел 1: Определяне на визия за развитие на гр. Бургас до 2020 г., основана на задълбочена оценка на идентифицирани проблеми и потенциали на градската среда, оценка на тенденции, възможности и ресурси имащи отношение към бъдещото му развитие;

Специфична цел 2: Идентифициране на градски територии и зони с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, чрез изготвянето на комплексен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация на морфологичната и функционална градска система. Определяне и разработване на 3 (три) зони за въздействие изискващи прилагане на инструментите за интегрирано планиране и развитие, от които поне една със социален характер.

Специфична цел 3: Осигуряване на планова основа за устойчиво развитие на гр. Бургас, чрез разработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие до 2020г., който да подпомогне реализирането на визията на град Бургас чрез определяне и утвърждаване на реалистични цели за отделните зони за въздействие, включващи система от взаимосвързани дейности, които целят трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на зоните за въздействие и града като цяло.

Специфична цел 4: Постигане на синергия и максимална степен на ефективност и ефикасност на политики, планове, мерки и инвестиционни намеренияв рамките на определените зони за въздействие като принос за реализацията на визията и стратегията за развитие на града.

 

Проектът е структуриран в 10 основни дейности, които са взаимнообвързани, така че да доведат до успешното постигане на целите на проекта.


Дейност 0. Встъпителната фаза, вкл. изготвяне и представяне на встъпителен доклад

Дейност 1. Изготвяне на целеви и проблемен анализ в социално-икономически и екологичен план

Дейност 2. Разработване на визия за развитие на гр. Бургас до 2020г.

Дейност 3. Определяне на зони за въздействие

Дейност 4. Разработване на цели и стратегия на ИПГВР

Дейност 5. Идентифициране на проекти, проектни идеи и инвестиционни мерки на територията на обособените зони за въздействие,

изготвяне на оценка на приложимостта и задания за възлагане на проектиране

Дейност 6. Разработване на подробни устройствени планове и актуализация на съществуващи такива

Дейност 7. Изготвяне на програма за реализация на ИПГВР

Дейност 8. Подготовка на бюджет за реализацията на ИПГВР, идентифициране на потенциални източници и форми на финансово

обезпечаване на планираните в рамките на зоните за въздействие проекти и инвестиционни мерки

Дейност 9. Изготвяне на програма за наблюдение и оценка на изпълнението на ИПГВР

Дейност 10. Провеждане на обществени обсъждания и консултации

 

Основните резултати от изпълнението на проекта са:


1.Избор на зони за въздействие въз основа на:

 • Проведен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми;

 • Разработена визия за развитието на града до 2020 г.;

 • Проведени обществени обсъждания и проучване (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания);

 

2.Разработена стратегическа част на ИПГВР със следния обхват:

 • Стратегия и цели на плана;

 • Управление на реализацията/прилагането на плана - програми за реализация за всяка зона за въздействие поотделно, в т.ч:

 • Индикативен списък на програмата;

 • Оперативен план;

 • Бюджет на програмата като консолидация на индикативните бюджети на проектите;

 • План–график за реализация на проектите в зоната за въздействие;

 • Механизми за управление и контрол.

Срок на изпълнение:

 • Начало: 09.07.2012

 • Край   : 15.08.2013