ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД БУРГАС

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Екип

От страна на Възложителя – Община Бургас


Екип за управление

арх.Десислава Евгениева - Ръководител проект

Даниела Катеркова - Счетоводител проект

Антоанета Панайотова - Експерт „ Подготовка и провеждане на тръжни процедури”

Антония Дякова - Технически сътрудник


Експерт на група

Маринета Николова - Експерт „ Опазване на околната среда“

Руска Бояджиева - Експерт „Подготовка и планиране на проекти“

Ивелина Стратева - Експерт „Икономика и финанси“

Мая Казанджиева - Експерт „ Демографски и социални въпроси“

Кристина Вълчева - Експерт „Публичност и комуникации“

Чанка Коралска - Експерт „Инженерна инфраструктура“

Радостина Кирязова - Експерт „Градоустройство“


Комитет за управление

Димитър Николов – Кмет на община Бургас, Председател на КУ

Атанаска Николова - Зам .кмет „Европейски политики, околна среда“

Костадин Марков - Зам. кмет „Устройство на територията и строителство“

Лорис Мануелян - Зам. кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“

Йорданка Ананиева - Зам. кмет „Култура и образование“

Красимир Стойчев - Зам. кмет „Бюджет, финанси, икономика и стоп. дейности“

Арх. Веселина Илиева - Гл. Архитект

Карамфилка Апостолова - Общински съветник

Валентин Фъртунов - Общински съветник

Георги Дражев - Общински съветник

Бенчо Бенчев - Общински съветник

Виолета Илиева - Общински съветник

Димитър Георгиев - Общински съветник

Димитринка Буланова - Общински съветник


От страна на Изпълнителя – Обединение Устойчиво развитие за Бургас

Иво Петров Архитекти ООД – www.ip-arch.com

Ню Ай АД – www.new-i.com

Мапекс АД - www.mapex.bg


Експертен екип


 • Ръководител на екипа

 • Ключов експерт 1 – “Устройство на територията и градоустройство”

 • Ключов експерт 2 - „Експерт стратегическо планиране”

 • Ключов експерт 3 - „ Икономически анализи и прогнози”

 • Ключов експерт 4 – „Планиране и управление на публични финанси”

 • Ключов експерт 5 – „Връзки с обществеността и гражданско участие”

 

Краткосрочни експерти

 • Експерт „ВиК”;

 • Експерт „Ел. Мрежи и съоръжения”;

 • Експерт „Комуникационно-транспортни системи”;

 • Експерт „Опазване на околната среда”;

 • Експерт „Отопление и газоснабдяване”, ;

 • Експерт „Телекомуникации”;

 • Експерт „Недвижимо културно наследство”;

 • Експерт „ГИС, геодезия и картография”;

 • Експерт „Демография и човешки ресурси”;

 • Експерт „Право”;

 • Експерт „Паркоустройство и благоустройство“

 • Експерт „Инженерна геология”.