ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СВИЩОВ

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

 
ГИС портал

Резултати от публично обсъждане

Резултати от проведено на 13 февруари 2013 г. публично обсъждане по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие нагр. Свищов“. още

Анкета

Анкета за идентифициране на проектни предложения в рамките на зоните за въздействие на гр. Свищов. с настоящия въпросник целим идентифицирането на най-значимите проектни предложения в рамките на зоните за въздействие на гр. Свищов още