ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СИЛИСТРА

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

 
ГИС портал

Проектни идеи за ИПГВР на град Силистра

Набиране на проектни идеи в рамките на одобрените зони за въздействие на град Силистра. още