ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

 
ГИС портал

Идентфициране и консултиране на проектни идеи

Идентфициране и консултиране на проектни идеи, проекти, възможности за публично-частно партньорство за финансиране в рамките на интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. още

Презентации от проведени работни срещи със заинтересувани страни

Презентации от проведени работни срещи със заинтересувани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори за идентифициране на проектни идеи и възможности за публично- частни партньорства на територията на обособените зони. още

Резултати от обществено допитване

Резултати от обществено допитване за значимите за решаване проблеми по зони за въздействие в града и предложени интервенции. още

powered byГИС Тобел Сдсадас– Архитекти "Ню Ай" АД

Този сайт е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.